Klubbens vedtægter

Vedtægter for

Sportsdykkerklubben

Moby Dick

 • 1 Navn:
  Klubbens navn er: Sportsdykkerklubben Moby Dick
  Hjemsted: Nyborg
 • 2 Formål:
  Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art.
 • 3 Tilknytning:
  Klubben er optaget i Dansk Sportsdykkerforbund, hvis love, vedtægter og sikkerhedsregler er gældende for klubbens medlemmer.
 • 4 Ind og udmeldelse:
  Som medlemmer kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser, dvs. som godtgør at være i besiddelse af fornøden fysik og svømmefærdigheder, og tillige forpligter sig til at  overholde klubbens love og bestemmelser, og er uden mellemværende med en anden klub under Dansk Sportsdykkerforbund, kan indtræde i enten:
 1. A) Børneafdeling: fra 0 til og med 9 år, kun medlemmers børn – vandtilvænning under forældrenes opsyn.
 2. B) Juniorafdeling: fra 10 og til 17 år inkl. Hertil kræves forældre/værges skriftlige samtykke.
 3. C) Seniorafdeling: fra det fyldte 18 år
 4. D) Afdeling for passive medlemmer:
 5. E) Æresmedlemmer:
 • 5 Kontingent:

Stk. 1:
Indmeldelsesgebyr og kontingentstørrelse fastsættes på den årlige generalforsamling: Kontingentet der betales kvartårligt, inkluderer kontingent til Dansk Sportsdykkerforbund. Største restance er en måned, dog skal skyldig kontingent være betalt senest ved udgangen af hvert kvartal. Er dette ikke sket, medfører det automatisk tab af medlemskab, og andel i klubbens formue.

Stk. 2:
Ønsker et udmeldt medlem atter medlemskab af klubben, betales nyt indmeldelses gebyr.

Stk. 3:
Ønsker et aktivt medlem at blive passivt, skal vedkommende have været aktiv i mindst et år. Ønsker et passivt medlem, at blive aktivt, skal vedkommende have været passivt i mindst et år.

Stk. 4:
Til medlemmer, der har telefonudgifter ved klubarbejde, kan disse i særlige tilfælde honoreres. Dette vil ske efter DSF`s takster. Kontrolbog skal føres som dokumentation. Bestyrelsen afgør, hvem som kan komme i betragtning.

 • 6 Karantæne:

Stk. 1:
Ansvars/erstatningsspørgsmål for klubbens materiel påhviler brugeren. Skade/bortkomst på/af klubbens materiel fordrer uopholdelig indberetning til bestyrelsen, der i hvert tilfælde træffer afgørelse om ansvar.

Stk. 2:
Den der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme, kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme karantæne efter forudgående indkaldelse til høring. Ønskes et medlem ekskluderet af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen.

Stk. 3
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan indankes for generalforsamlingen, såfremt bestyrelsen ikke kan nå til enighed.

 • 7 Ledelse:

Stk. 1
Klubbens bestyrelse består af en formand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene vælges som næstformand, af bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, dvs. på lige årstal vælges formand og sekretær, på ulige årstal vælges kasserer og bestyrelsesmedlemmer. Samtidig vælges for et år ad gangen, 1 bestyrelsessuppleant 2 revisorer. Formanden eller dennes stedfortræder, repræsenterer klubben i DSF`s repræsentantskab.

Stk. 2
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan træffe beslutning om anvendelse af klubbens midler, hvorimod indgåelse af større gældsforpligtigelser, skal forelægges en generalforsamling til godkendelse.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller kasserer er til stede.

 • 8 Bestyrelsesmøder:
  Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse. Der afholdes mindst et møde hvert kvartal. Der føres protokol over møderne.
 • 9 udvalg:
  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og komiteer, og give retningslinier for disses arbejde.
 • 10 Medlemslister:
  Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til og afgang af medlemmer en gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen.
 • 11 Materiellet.
  Medlemmerne er forpligtigede til at holde deres udstyr i forsvarlig stand. Bestyrelsen er berettiget til at forlange udstyr repareret. Såfremt dette ikke efterkommes, kan udstyret ikke anvendes inden for klubben.
 • 12 Æresmedlemmer
  Indstilling skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.
 • 13 Generalforsamlingen

Stk. 1:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i løbet af årets første kvartal. Indkaldelse skal ske ved en meddelelse, enten i klubblad/hjemmeside , pr. brev eller E-mail, med mindst 3 ugers varsel, og indeholde følgende dagsorden:

1)             Valg af dirigent.

2)             Formandens beretning.

3)             Kassererens beretning.

4)             Indkomne forslag:

 1. A) Vedtægtsændringer.
 2. B) vrige forslag.

5)             Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6)             Valg af første og anden suppleant.

7)             Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

8)             Eventuelt.

Stk. 2:
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest den 10 december. Forslagene skal være udformet således at der skal stemmes ”JA” eller ”NEJ”.

Stk. 3:
Afstemning om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indflydelse på klubbens mål og bestemmelser, skal være hemmelig, når blot et medlem kræver det. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning

Alle valg, herunder vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 4:
Der føres protokol. Som underskrives af dirigenten.

Stk. 5:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.
Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest en måned efter at der er fremsat ønske herom, og med 14 dages varsel.

 • 14 Beslutninger
  En generalforsamling er beslutningsdygtig, når en fjerdedel af medlemmerne er til stede. Opnås trefjerdedels flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal med sædvanlig varsel indkaldes til en ny generalforsamling, inden 14 dage. Hvis også trefjerdedele på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer der er tilstede.
 • 15 Stemmeret:
  Stemmeberettigede er alle aktive, som har været medlemmer af Moby Dick og Dansk Sportsdykkerforbund i minimum 3 måneder, og ikke er i ulovlig restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udføres ved personligt møde.
 • 16 Likvidation

Stk. 1:
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2:
Til  dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst femsjettedele af disse medlemmer stemmer herfor.Opnås sådant et flertal, på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med ovennævnte flertal uden hensyn til antallet af mødte.

Stk. 3.
På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtigelser og anvendelse af formue. Her er simpelt flertal afgørende.

 • 18 Tvivlstilfælde:
  Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse om forhold, der ikke er nedfældet i disse. Vedtaget på stiftelsesdagen den 21 september 1981, og ændret på general og ekstraordinære generalforsamlinger den 20.01.1984, 13.02.1985, 15.06.1988, 25.011989, 22.01.1982, 23.02.1998,  26.02.2004, 12.03.2008 og den 9.4 2014