Klubbens vedtægter

Vedtægter for Sportsdykkerklubben Moby Dick

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Sportsdykkerklubben Moby Dick.
Klubben har hjemsted i Nyborg Kommune.

§2 Formål

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art.

§3 Tilknytning

Klubben er optaget i Dansk Sportsdykkerforbund, hvis love, vedtægter og sikkerhedsregler er gældende for klubbens medlemmer.

§4 Ind og udmeldelse

Stk.1

Som medlemmer kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser, og som godtgør at være i besiddelse af fornøden fysik og svømmefærdigheder, og tillige forpligter sig til at overholde klubbens love og bestemmelser og er uden mellemværende med en anden klub under Dansk Sportsdykkerforbund.

Stk. 2

Optagelse som medlem kan ske i en af følgende afdelinger:

 1. Vandtilvænning nul til 16 år. (kun klubmedlemmers børn)
 2. Juniorafdeling: fra 10 og til 17 år inkl. Hertil kræves forældre/værges skriftlige samtykke.
 3. Seniorafdeling: fra det fyldte 18 år
 4. Scubafri afdeling (Adgang til svømmehal og Facebook, passivt medlem)
 5. Æresmedlemmer.

§5 Regnskab

Stk. 1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen er forpligtet til som minimum på foreningens konto at have hensat kr. 30.000 til sikkerhed for omkostninger og udgifter vedrørende vedligeholdelse af reparation af foreningens båd og kompressor.

§6 Kontingent

Stk. 1

Indmeldelsesgebyr og kontingentstørrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet, der betales kvartårligt forud, inkluderer kontingent til Dansk Sportsdykkerforbund. Eventuel restance vedrørende skyldigt kontingent skal være betalt senest ved udgangen af hvert kvartal. Er dette ikke sket, medfører det automatisk tab af medlemskab og fortabelse af andel i klubbens formue.

Stk. 2

Ønsker et udmeldt medlem atter medlemskab af klubben, betales nyt indmeldelsesgebyr.

Stk. 3

Ønsker et aktivt medlem at blive passivt, skal vedkommende have været aktiv i mindst et år. Ønsker et scubafri (passivt) medlem at blive aktivt skal vedkommende have været passivt i mindst ét år.

Stk. 4

Til medlemmer, der har telefonudgifter ved klubarbejde, kan disse i særlige tilfælde honoreres. Dette vil ske efter DSF`s takster. Kontrolbog skal føres som dokumentation. Bestyrelsen afgør, hvem som kan komme i betragtning.

§7 Medlemsforpligtelser

Stk. 1

Ansvars og risiko for brug af klubbens materiel påhviler brugeren. Skade/bortkomst på/af klubbens materiel fordrer uopholdelig indberetning til bestyrelsen, der i hvert tilfælde træffer afgørelse om ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 2

Den der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme, kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme karantæne efter forudgående indkaldelse til høring. Ønskes et medlem ekskluderet af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen.

Stk. 3

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan indbringes for generalforsamlingen.

§8 Ledelse

Stk.1

Klubbens bestyrelse skal bestå af tre til fem personer.
Minimum: En formand og en kasserer samt et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. I lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt generalforsamlingen har besluttet alen at nedsætte bestyrelse på 3 medlemmer, vælges i lige år alene formand.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv efter valg. Samtidigt vælges for et år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter og 2 interne revisorer.
Formanden eller dennes stedfortræder, repræsenterer klubben i DSF`s repræsentantskab.

Stk. 3

Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden Bestyrelsen kan træffe beslutning om anvendelse af klubbens midler, hvorimod indgåelse af langtfristet gældsforpligtigelser, skal forelægges en generalforsamling til godkendelse.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand og kasserer.

Stk. 4

Klubben tegnes af formand og kasserer. Den, af bestyrelsen valgte kasserer, forestår løbende bogføringsopgaver og bogholderiopgaver, herunder betaling af de foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser.

§9 Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse. Der afholdes mindst et møde hvert kvartal. Der føres protokol over møderne.

§10 udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og komiteer, og give retningslinjer for disses arbejde.

§11 Medlemslister

Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- og afgang af medlemmer en gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen.

§12 Materiellet

Medlemmerne er forpligtigede til at holde deres udstyr i forsvarlig stand. Bestyrelsen er berettiget til at forlange udstyr repareret. Såfremt dette ikke efterkommes, kan udstyret ikke anvendes inden for klubben.

§13 Æresmedlemmer

Indstilling med forslag om æresmedlem skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.

§14 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i løbet af årets første kvartal. Indkaldelse skal ske ved en meddelelse, enten i klubblad/hjemmeside, pr. brev eller E-mail, med mindst 3 ugers varsel, og mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af første og anden suppleant
 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 8. Indkomne forslag
  1. Vedtægtsændringer
  2. Øvrige forslag
 9. Eventuelt

Stk. 2

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar forud for en forestående generalforsamling. Forslagene skal være udformet således at der skal stemmes ”JA” eller ”NEJ”.

Stk. 3

Afstemning om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig
indflydelse på klubbens mål og bestemmelser, skal være hemmelig, når blot et medlem eller den af generalforsamlingen valgte dirigent kræver det. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning.

Stk. 4

Alle valg, herunder vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 5

Der føres protokol over generalforsamlingens forløb og de trufne afgørelser. Protokollen underskrives af dirigenten og referenten.

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest en måned efter at der er fremsat ønske herom, og med mindst 14 dages varsel.

§15 Beslutninger

En generalforsamling er beslutningsdygtig ved lovlig indkaldelse.

§16 Stemmeret

Stemmeberettigede er alle aktive, som har været medlemmer af Moby Dick og Dansk Sportsdykkerforbund i minimum 3 måneder, og ikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udføres ved personligt møde.

§17 Likvidation

Stk. 1

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst femsjettedele af disse medlemmer stemmer herfor. Opnås sådant et flertal, på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med ovennævnte flertal uden hensyn til antallet af mødte.

Stk. 3

På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtigelser og anvendelse af formue. Her er simpelt flertal afgørende.

Således vedtaget på stiftelsesdagen den 21. september 1981, og ændret på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger den 20.01.1984, 13.02.1985, 15.06.1988, 25.01.1989, 22.01.1982, 23.02.1998, 26.02.2004, 12.03.2008, 09.04 2014 og den 14.03.2018.